چشم انداز ایران 1404

تبیین و تبلیغ سیاست های چشم انداز 1404

چشم انداز ایران 1404

تبیین و تبلیغ سیاست های چشم انداز 1404

چشم انداز  ایران 1404
این وبلاگ متعلق به انجمن های اسلامی، دبیرستان های کمیل (منطقه ی 8) و شهید مطهری (منطقه ی 13) شهر تهران می باشد و به منظور تبلیغ سیاست های سند چشم انداز 1404 ایران ، راه اندازی شده است !

امیدواریم مطالب آن مورد استفاده شما قرار کنید ! :)
با تشکر
نویسندگان
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖﺳﺎﻟﻪ :

 

ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻻﻳﺰال اﻟﻬﻲ و در ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻤﺎن و ﻋﺰم ﻣﻠﻲ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪﻩ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ی ﺟﻤﻌﻲ و در ﻣﺴﻴﺮ

ﺗﺤﻘﻖ ﺁرﻣﺎن ها و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ، در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟ ﻪ، اﻳﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اول اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ هوﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ، اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ 

ﺳﺎزﻧﺪﻩ و ﻣﻮﺛﺮ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ. 

 

 ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻳﺮاﻧﻲ در اﻓﻖ اﻳﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﭼﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ هاﻳﻲ ﺧﻮاهد داﺷﺖ: 

 

 

 

» ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻓﺮهﻨﮕﻲ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮد، ﻣﺘﮑﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ و ارزش های اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻠﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ، ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﻳﻨﻲ، ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺁزادی های ﻣﺸﺮوع، ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن هﺎ و ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪی از اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ. 

» ﺑﺮﺧﻮردار از داﻧﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﻮاﻧﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﻣﺘﮑﻲ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ. 

» اﻣﻦ، ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ. 

» ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻼﻣﺖ، رﻓﺎﻩ، اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﺑﺮاﺑﺮ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺁﻣﺪ، ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﺑﻪ دور از ﻓﻘﺮ، ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب. 

» ﻓﻌﺎل، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ، اﻳﺜﺎرﮔﺮ، ﻣﻮﻣﻦ ، رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار از وﺟﺪان ﮐﺎری، اﻧﻀﺒﺎط، روﺣﻴﻪ ی ﺗﻌﺎون و ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﺮان و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮدن. 

» دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اول اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺁﺳﻴﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ (ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺳﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ ، ﻗﻔﻘﺎز، ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﮐﺸﻮرهای همساﻳﻪ) ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ، رﺷﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎب و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎد. ارﺗﻘﺎء ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻄﺢ درﺁﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ . 

» اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ، ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻴﻢ اﻟﮕﻮی ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﻳﻨﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺎرﺁﻣﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺧﻼﻗﻲ . ﻧﻮاﻧﺪﻳﺸﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ هﻤﮕﺮاﻳﻲ اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳﻼﻣﻲ و اﻧﺪﻳﺸﻪهﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (رﻩ). 

» دارای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪﻩ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﺰت، ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ. 

 

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی